Acrobase  

Καλώς ήρθατε στην AcroBase.
Δείτε εδώ τα πιο πρόσφατα μηνύματα από όλες τις περιοχές συζητήσεων, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της AcroBase.
H εγγραφή σας είναι γρήγορη και εύκολη.

Επιστροφή   Acrobase > Επιστήμη & Εκπαίδευση > Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία
Ομάδες (Groups) Τοίχος Άρθρα acrobase.org Ημερολόγιο Φωτογραφίες Στατιστικά

Notices

Δεν έχετε δημιουργήσει όνομα χρήστη στην Acrobase.
Μπορείτε να το δημιουργήσετε εδώ

Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
  #1  
Παλιά 26-12-12, 09:51
Το avatar του χρήστη Xenios
Xenios Ο χρήστης Xenios δεν είναι συνδεδεμένος
Administrator
 

Τελευταία φορά Online: 12-11-16 10:12
Φύλο: Άντρας
Ειδήσεις στα Αρχαία Ελληνική

Δεινότατος φόνος ἐν τῷ Κονέκτικατ
16 Δεκεμβρίου 2012

Παῖδες ἄνθη κατατιθέασιν ἐγγὺς τοῦ διδασκαλείου
Νεανίας τις εἴκοσι παῖδας καὶ ἓξ ἀνθρώπους ἐν διδασκαλείῳ ἀποκτείνει

Προχθὲς ἐν τῷ Κονέκτικατ δεινότατος φόνος συνέβη· ἐν τῷ διδασκαλείῳ Sandy Hook , ἐν τῇ μικρᾷ πόλει Newtown, εἴκοσι παῖδες καὶ ἓξ ἄνθρωποι ἀπέθανον ὑπὸ νεανίου. οὗτος ὁ νεανίας, Ἄδαμ Λάνθα ὀνόματι καὶ εἴκοσι ἔτη γεγονώς, πρῶτον μὲν τὴν ἑαυτοῦ μητέρα ἀπέκτεινεν ἐν τῇ οἰκίᾳ οὖ οἱ δύο ᾤκουν, ἔπειτα δὲ τρία αὐτοματικὰ ὅπλα λαβὼν ἃ ἡ μήτηρ οἴκοι εἶχε καὶ τὴν οἰκίαν ἀπολιπὼν καὶ πρὸς τὸ διδσκαλεῖον ἀφικομένος τοὺς φύλακας λαθὼν εἰσέβη τὰ ὅπλα ἔχων καὶ ἐξ ἀπροσδοκήτου εἰς οἴκημα εἰσβὰς ἐν ᾧ πολλοὶ παῖδες ἔτυχον ὄντες ἐπὶ αὐτοὺς ἐπυροβόλει. ὀκτωκαίδεκα παῖδες ἐκεῖ εὐθὺς ἀπέθανον (δύο ἄλλοι ἐν τῷ νοσοκομείῳ ἀπέθανον ἐκεῖσε προσενεχθέντες) καὶ ἓξ ἄνθρωποι (ἡ τοῦ διδασκαλείου ἄρχουσα καὶ ἄλλοι ἐργασταί). πρῶτον μὲν ἐλέγετο ὅτι ἡ τοῦ φονέως μήτηρ ἐν τῷ διδασκαλείῳ αὐτῷ ἀπέθανεν (ἐκεῖ γὰρ τὸ πάλαι ἐδίδασκεν), ἔπειτα δὲ δῆλον ἦν τοῦτο οὐκ ἀληθὲς ὄν.

ὁ τοῦ Κονέκτικατ ἔπαρχος λέγει ὅτι τὸ πρᾶγμα χεῖρον ἂν εἴη, ὁ γὰρ Α. Λ. τοὺς φύλακας ἀφικομένους ἀκούσας ἑαυτὸν ἀπέκτεινεν· ὁ δὲ τῶν φυλάκων φερέφωνος τὰ ὅπλα ἐκεῖ λειφθέντα ἐξετάσας λέγει ὅτι ὁ μὲν φονεὺς ἐν νῷ εἶχε πλείονας παῖδας ἀποκτείνειν, ἡ δὲ ταχεῖα τῶν φυλάκων ἄφιξις τοῦτο ἐκώλυσεν.

ὁ Α. Λ. τοῦτο τὸ διδασκαλεῖον ἐφοίτα, ἡ δὲ μήτηρ πάλαι ἐν τῷ αὐτῷ διδασκαλείῳ ἐδίδασκεν. διὰ ὅ τι ὁ Α. Λ. τοῦτο ἐποίησεν οὐκέτι οὐδεὶς ἀκριβῶς οἶδεν, ὅμως δὲ ἴσμεν νῦν ὅτι τῇ μὲν προτεραίᾳ ὅπλον ὠνεῖσθαι ἐπειράσατο, τοῦτο δὲ οὐκ ἐξὸν (δεῖ γὰρ τὸν ὠνούμενον δύο ἑβδομάδας μένειν) τὰ τῆς μητρὸς ἔλαβεν.

Ταραχὴ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ
8 Δεκεμβρίου 2012

Διαδηλωταὶ πρὸ τῶν βασιλείων
Οἱ διαδηλωταὶ πρὸ τῶν βασιλείων μένουσι καὶ τὸν πρόεδρον Μοῦρσι προκαλοῦνται

Ἅμιλλαί τε καὶ ταραχὴ συμβαίνουσιν ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, οἱ μὲν γὰρ τῷ προέδρῳ Μόρσι ἐπικουροῦντες τοῖς αὐτῷ ἀνθισταμένοις μάχονται, νεωστὶ δὲ μάχη ἐγένετο ἐν τῷ Καίρῳ, πρὸ αὐτῶν τῶν βασιλείων, ἐν ᾖ ἓξ ἄνθρωποι ἀπέθανον καὶ ἑπτακόσιοι ἄλλοι ἐτρώθησαν. ἡ ταύτης τῆς ταραχῆς αἰτία ἥδε ἐστίν· ὁ μὲν πρόεδρος Μόρσι νέον νόμον τῇ βουλῇ προσέθηκεν ὃς τὴν ἑαυτοῦ ἀρχὴν ῥώννυσιν, οἱ δὲ ἀνθιστάμενοι βούλονται τὸν πρόεδρον ἀναγκάζειν τοῦτον τὸν νόμον ἀναιρεῖν· καὶ δὴ καὶ βούλεται μὲν ὁ Μόρσι τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ Δεκεμβρίου μηνὸς ψηφοφορίαν ποιεῖσθαι περὶ τῆς νέας πολιτείας, πολλοὶ δὲ βουλευταὶ τοῦτο κωλύειν πειρῶνται (ἐὰν γὰρ ὁ Μόρσι ἐν τῇ ψηφοφορίᾳ νικᾷ, πλείω ἀρχὴν ἕξει). τούτων τῶν δυοῖν ἀγγελμάτων διὰ πάσης τῆς χώρας ταχέως διαδραμόντων, οὐ μόνον ἐν τῇ πρωτευούσῃ ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσι ταραχὴ καὶ διαδήλωσεις ἐγένοντο.

χθὲς δὲ οἱ φύλακες συρματοπλέγματα περὶ τῶν βασιλείων περιέθεσαν ἵνα οἱ διαδηλωταὶ εἰς τὰ βασίλεια εἰσβῆναι μὴ δυναῖντο, ἀλλὰ οἱ διαδηλωταὶ πανταχοῦ συνελθόντες ῥᾳδίως ὑπερέβησαν· ὅμως δὲ τήμερον οἱ τῶν διαδηλωτῶν ἄρχοντες τοῖς φύλαξιν ἤδη ὡμολογήκασιν ὅτι ἡ ἔνστασις εἰρηνικὴ ἔσται. οἱ δημοσιογράφοι ἐλπίζουσι τὸν πρόεδρον τήμερον τῷ Σαββάτῳ ἄγγελμά τι ἀγγελεῖν καὶ τοῖς ἀνθισταμένοις συγχωρήσειν.

Φύλαξ τῆς Νέας Ἰόρκης ἔνδοξος γίγνεται
30 Νοεμβρίου 2012

Ὁ Λαυρέντιος Δεπρἰμος (τοῦ ὀνόματος ἕνεκα δεῖ ἡμᾶς νομίζειν αὐτὸν ἐκ Ἰταλικῶν μετοίκων γενέσθαι) φύλαξ ἐστὶν ἐν τῇ πόλει Νέᾳ Ἰόρκῃ· προχθὲς μὲν οὐδεὶς ᾔδει ὅστις εἴη, νῦν δὲ πάντες ἴσασιν τίς ἐστιν, οὐ δὴ μόνον ἐν ταῖς ΗΑΠ ἀλλὰ καὶ ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ. ἆρα τί ἐδέησεν αὐτὸν ποιεῖν ἵνα ἔνδοξος γένοιτο; μόνον ἕν· οὕτως εἶναι ὥσπερ πέφυκεν. αὕτη ἐστὶ ἡ ἱστορία·

οὗτος ὁ φύλαξ, εἴκοσι καὶ πέντε ἔτη γεγονώς, διὰ τῆς Χρόνων Ἀγορᾶς (Times Square) διαβαίνων, πτωχόν τινα εἶδεν ἀνυπόδητον ὄντα. ψῦχος μὲν ἦν, ὁ δὲ πτωχὸς ἐπὶ τῆς γῆς ἐκάθητο καὶ χρήματα ᾔτει τοὺς παραβαίνοντας· ὁ δὲ φύλαξ αὐτῷ προσχωρήσας μικρὸν χρόνον διελέχθη καί, τὸν τοῦ ποδὸς ἀριθμὸν πυθόμενος, εἰς καπηλεῖόν τι εἰσβὰς κνημίδας ἐπρίατο καὶ τῷ πτωχῷ παρέδωκεν. τουριστρίς τις ἣ ἀπὸ τῆς Ἀριζόνης ἀφικομένη ἔτυχεν ἐκεῖ οὖσα πάντα μὲν εἶδε καὶ φωτογραφείαν ἐποιήσατο (ἔξεστιν τῇ ᾀριστερᾷ ἰδεῖν), ἔπειτα δὲ περὶ τούτου ἐν τῷ Facebook τὴν φωτογραφείαν εἰσθεῖσα ἄγγελμα ἐγράψατο. ἐὰν ἐθέλῃς τοῦτο τὸ ἄγγελμα ἰδεῖν, δεῖ σε ἐνθάδε πιέσαι). λέγεται δὲ καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐν τῷ καπηλείῳ ἐργάζεται, τὴν τοῦ πρίασθαι αἰτίαν πυθόμενος, τὰς κνημίδας ἐλάττου τῷ φύλακι ἐπώλησεν (ἑβδομήκοντα καὶ πέντε δόλαρσι ἀντὶ ἑκατόν).

---

Αυτές είναι μερικές από τις ειδήσεις στα Αρχαία Ελληνικά, που δημοσιεύει ... Ισπανός καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα του εδώ.

Σχόλιο : Συγνώμη που ενοχλώ από τον βαθύ τους ύπνο, τους αθανάτους της Ακαδημίας της Αθήνας, αλλά μπας και αυτός ο άνθρωπος, θα έπρεπε να βραβευτεί, από την Ελληνική Ακαδημία. Συγνώμη για την ενόχληση.... Εκείνο το επίσημο λεξικό της Ελληνικής γλώσσας, πόσους αιώνες θα σας πάρει να το γράψετε; Ένα ρημάδι επίσημο λεξικό, από τα ξερά «σοφά» κεφάλια σας, θα έχει η Ελλάδα;
__________________
όταν γράφεται η ιστορία της ζωής σου,
μην αφήνεις κανέναν να κρατάει την πένα
Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες)
 
Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας

Που θέλετε να σας πάμε;


Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 17:44.Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.